header takotaphiNew1

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ 8

เมื่อวานนี้ 7

สัปดาห์นี้ 65

เดือนนี้ 271

รวมทั้งหมด 14522

Currently are 3 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

สำหรับสมาชิก

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

อำนาจหน้าที่

   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ สาธารณสุขชุมชน  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย การป้องกันโรคติดต่อ  งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม  และงานอื่น ๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข งานสัตวแพทย์ ในกรณีที่ยังไม่ได้จัดตั้งกองการแพทย์  จะมีงานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้น  เกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุข และงานทันตสาธารณสุข  โดยแบ่งส่วนราชการภายในดังนี้

   ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  

      มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงาน       วางแผนสาธารณสุข  งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม  งานรักษาความสะอาดและงานเผยแพร่และฝึกอบรม

    งานวางแผนสาธารณสุข  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

     -งานวางแผนด้านสาธารณสุข
     -งานจัดทำแผนตามโครงการบริการสาธารณสุขให้สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขของท้องถิ่น  โดยประสานแผนกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  จังหวัด
     -งานประสานแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ จากผลการปฏิบัติงานหรือรายงานของกระทรวงสาธารณสุข
     -งานรวบรวมแผนการปฏิบัติงานสาธารณสุขประจำเดือนของตำบล
     -งานข้อมูล  ข่าวสาร  จัดทำและสนับสนุนระเบียบและรายงานให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
     -งานประเมินผลทางด้านการสาธารณสุข
     -งานนิเทศและติดตามผลงานทางด้านสาธารณสุข
     -งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

   งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับ

     -งานควบคุมด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
     -งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ
     -งานควบคุมการประกอบการค้าที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
     -งานป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ
     -งานสุขาภิบาลโรงงาน
     -งานชีวอนามัย
     -งานฌาปนกิจ
     -งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

   งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่เกี่ยวกับ

     -งานกวาดล้างทำความสะอาด
     -งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย
     -งานขนถ่ายขยะมูลฝอย
     -งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
    -งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

   งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่เกี่ยวกับ

     -งานเผยแพร่กิจกรรมทางวิชาการด้านสาธารณสุข
     -งานฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
     -งานพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข
     -งานประเมินผล
     -งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายบริการสาธารณสุข   มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานส่งเสริมสุขภาพ  งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและงานสัตวแพทย์

   งานส่งเสริมสุขภาพ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

     -งานด้านสุขศึกษา
     -งานอนามัยโรงเรียน
     -งานอนามัยแม่และเด็ก
     -งานวางแผนครอบครัว
     -งานสาธารณสุขมูลฐาน
     -งานโภชนาการ
     -งานสุขภาพจิต
     -งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

   งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

      -ป้องกันและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
      -งานควบคุมแมลงและพาหะนำโรค
      -งานควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ
      -งานป้องกันการติดยาและสารเสพติด
      -งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

   งานสัตวแพทย์  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

      -งานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์
      -งานควบคุมและรับผิดชอบโรคที่เกิดจากสัตว์เลี้ยง  หรือสัตว์ป่าที่นำมาเลี้ยง หรือสัตว์ที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
      -งานการระวังและรับผิดชอบโรคในกลุ่มบุคคลซึ่งประกอบอาชีพซึ่งเสี่ยงต่อการติดโรคสัตว์ 

      -งานควบคุมการฆ่าสัตว์และโรงฆ่าสัตว์
      -งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
      -งานป้องกันโรคติดเชื้อหรืออันตรายหรือเหตุรำคาญจากสัตว์

      -งานรายงานข้อมูลสถิติและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานด้านสัตวแพทย์
      -งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

   งานศูนย์บริการสาธารณสุข   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

      -งานให้บริการรักษาพยาบาลในและนอกสถานที่
      -งานวางแผนและการจัดการให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วย ให้สอดคล้องกับคำสั่งการรักษาของแพทย์
      -งานวางแผนควบคุมการปฏิบัติงาน และประเมินผลตามแผน
      -งานสนับสนุนเกี่ยวกับการตรวจ วินิจฉัย และให้บริการรักษาพยาบาล
      -งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

   งานธุรการ   มีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของกองหรือฝ่ายและงาน  ดังต่อไปนี้

     -งานสารบรรณ
     -งานดูแลรักษา จัดเตรียม  และให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ์ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
     -งานตรวจสอบและแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
     -งานสาธารณกุศลของตำบลและของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ
     -งานรักษาความสะดวก  ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
     -งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เหรียญจักรพรรดิมาลา  หรือผู้ทำคุณประโยชน์
     -งานจัดทำคำสั่งหรือประกาศ
     -งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
     -งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ
     -งานสวัสดิการต่าง ๆ
     -งานด้านประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
     -งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกตาพิ

ต.ตะโกตาพิ  อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140

โทร : 0 4666 6220

แฟกซ์: 0 4666 6221

Email: takotaphi@hotmail.com

www.takotaphi.go.th