Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ 0

เมื่อวานนี้ 13

สัปดาห์นี้ 24

เดือนนี้ 321

รวมทั้งหมด 18946

Currently are 7 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

สำหรับสมาชิก

กองคลัง

klang1

 

 

อำนาจหน้าที่กองคลัง

     กองคลัง มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบงานการเงินและบัญชี งานพัสดุและทรัพย์สิน งานพัฒนารายได้และงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยรับผิดชอบการปฎิบัติงาน ดังนี้

  งานการเงินและบัญชี

     มีหน้าที่เกี่ยวกับ

     (1)งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท

     (2)งานควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย

     (3)งานจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน

     (4)งานจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญจ่าย

     (5)งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประการ

     (6)งานจัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี และรายงานอื่นๆ

     (7)งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

   งานผลประโยชน์

     มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับ

     (1)งานจัดทำประกาศให้ มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี

     (2)งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีปีงบประมาณจัดเก็บ จาก ทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี(ผ.ท.5)

     (3)งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือแนบคำร้องของผู้เสีย ภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ

     (4)งานพิจารณาการประเมินและกำหนด

   งานพัสดุและทรัพย์สิน

     มีหน้าที่เกี่ยวกับ

     (1)งานการซื้อและการจ้าง

     (2)งานการซ่อมและบำรุงรักษา

     (3)งานจัดทำทะเบียนพัสดุ

     (4)งานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ

     (5)งานการจำหน่ายพัสดุ

     (6)งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

   งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

     มีหน้าที่เกี่ยวกับ

     (1)งานคัดลอกข้อมูลที่ดิน

     (2)งานปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

     (3)งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีบำรุงท้องที่

     (4)งานตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม

     (5)งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน

     (6)การจัดทำรายงานเสนองานทะเบียนทรัพย์สิน และงานบริหารข้อมูล

     (7)งานจัดเก็บและบำรุงรักษาแผนที่ภาษี

     (8)งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

    งานธุรการ

     มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานสวัสดิการของพนักงาน งานดูแลรักษาจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกตาพิ

ต.ตะโกตาพิ  อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทร : 0 4666 6220

แฟกซ์: 0 4666 6221  Email: takotaphi@hotmail.com  www.takotaphi.go.th