Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ 14

เมื่อวานนี้ 6

สัปดาห์นี้ 20

เดือนนี้ 283

รวมทั้งหมด 21208

Currently are 9 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

สำหรับสมาชิก

สำนักปลัด

pp1

P2

อำนาจหน้าที่

   สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล และราชการที่มิได้กำหนดเป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบล โดยเฉพาะรวมทั่งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชา พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้าง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีการแบ่งโครงสร้างส่วนราชการออกเป็น 1 ฝ่าย 7 งาน คือฝ่ายบริหารงานทั่วไป และงานต่างๆดังนี้

   งานบุคลากร

        มีหน้าที่เกี่ยวกับ

         -งานการขอกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน การจัดระบบงาน การสรรหา การสอบ การบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย การเลื่อนเงินเดือน การเลื่อนตำแหน่ง การทะเบียนประวัติ และงานอื่นๆที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

          -งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตารกำลัง และงานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล

          -งานการขอรับบำเหน็จ บำนาญ และเงินทดแทน

          -งานเกี่ยวกับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเครื่องราชต่างๆ ของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล

          -งานเกี่ยวกับสวัสดิการของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง

           -งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม การประชุม สัมมนา การศึกษาและดูงานการศึกษาต่อ การขอรับทุนการศึกษา 

           -งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่นๆ

           -งานเกี่ยวกับมาตรฐานกาปฏิบัติราชการ ธรรมาภิบาล และการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ

           -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

     งานธุรการ

           มีหน้าที่เกี่ยวกับ

         -งานธุรการและงานสารบรรณต่างๆ

         -งานเลขานุการ งานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และการประชุมอื่นๆพร้อมบันทึกรายงานการประชุม

         -งานสาธารณกุศลขององค์การบริหารส่วนตำบลและหน่วยงานต่างๆที่ขอความร่วมมือ

         -งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

         -งานรับเรื่องร้องเรียน และร้องทุกข์

         -งานเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร

         -งานเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ธรรมาภิบาล และการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ

         -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

   งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

         มีหน้าที่เกี่ยวกับ

         -งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน เพื่อเสนอแนะ เพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย

         -งานจัดทำแผนพัฒนาตำบล และแผนงานหรือโครงการอื่นๆ

         -งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และข้อบัญญัติอื่นๆ และการขออนุมัติดำเนินการตามข้อมบัญญัติ

         -งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

         -งานเกี่ยวกับมาตารฐานการปฏิบัติราชการ ธรรมภิบาล และการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ

         -งานอื่นๆที่ๆได้รับมอบหมาย

   งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน

         มีหน้าที่เกี่ยวกับ

         -งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนแก่องค์การชุมชน

         -งานดำเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา

         -งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการชุมชน

         -งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆให้แก่ชุมชน

         -งานสังคมสงเคราะห์คนชรา คนพิการ และทุพพลภาพ ผู้ติดเชื้อ เบี้ยยังชีพและช่วยเหลือผู้ประสบภับพิบัติต่างๆ

         -งานสวัสดิการเด็ก สตรี เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส

         -งานส่งเสริมกีฬาประชาชน

         -งานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

         -งานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

         -งานส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาศักยภาพ กลุ่ม ชมรม องค์กร ต่างๆในชุมชน

         -งานรวบรวมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

         -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

    งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

          มีหน้าที่เกี่ยวกับ

         -งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

         -งานป้องกันและระงับอัคคีภัย

         -งานวิเคราะห์และพิจารณาทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้งดำเนินการตามระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น เช่นอุทกภัย วาตภัย

         -งานตรวจสอบ ควบคุมดุแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่างๆ

         -งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

         -งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน

         -งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

         -งานเกี่ยวกับการกู้ภัยต่างๆ

         -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

    งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

          มีหน้าที่เกี่ยวกับ

         -ปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัย ให้บริการเยี่ยมเยียนตรวจสุขภาพร่างกาย

         -ให้คำแนะนำช่วยเหลือสงเคราะห์ให้ภูมิคุ้มกันแก่ผู้ป่วยหรือประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเบื้องต้น

         -ด้านอนามัยแม่และเด็ก งานทันตสาธารณสุข การควบคุมป้องกันโรคหรืองานทางระบาดวิทยา

         -การสนับสนุนส่งเสริมการให้บริการสาธารณสุขแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

   งานส่งเสริมการเกษตร

         มีหน้าที่เกี่ยวกับ

         -งานสำรวจข้อมูลที่เกี่ยวกับการเกษตร

         -งานจัดทำแผนพัมนาการเกษตรระดับตำบล

         -งานบริการข้อมูลและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านเกษตร

         -งานสำรวจช่วยเหลือป้องกันกำจัดศรัตรูพืช และโรคระบาดติดต่อทางพืช

         -งานฝึกอบรมอาชีพการเกษตร

         -งานรวมกลุ่มและพัฒนากลุ่ม

         -งานส่งเสริมปรับปรงขยายพันธ์พืชและสัตว์

         -งานส่งเสริมเกษตรอินทร์

         -งานศูนย์และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล

         -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

        

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกตาพิ

ต.ตะโกตาพิ  อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทร : 0 4666 6220

แฟกซ์: 0 4666 6221  Email: takotaphi@hotmail.com  www.takotaphi.go.th