Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ 0

เมื่อวานนี้ 13

สัปดาห์นี้ 24

เดือนนี้ 321

รวมทั้งหมด 18946

Currently are 8 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

สำหรับสมาชิก

สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไป

ลักษณะทั่วไปและประวัติความเป็นมา

     ข้อมูลทั่วไป และประวัติความเป็นมา

     ตำบลตะโกตาพิ แต่เดิมขึ้นอยู่กับตำบลโคกม้า ต่อมาได้แยกเขตการปกครองมาเป็นตำบลตะโกตาพิ  เหตุที่ได้ชื่อ "ตะโกตาพิ" เพราะเมื่อสมัยก่อนเป็นบริเวณพื้นที่เป็นป่าอุดมสมบูรณ์และมีต้นตะโกเกิดขึ้นจำนวนมากประกอบกับมีหนองน้ำที่กว้างใหญ่เหมาะสมในการทำมาหากินจึงทำให้มีประชาชนอพยพถิ่นฐานมาจับจองที่ทำมาหากิน โดยชาวบ้านที่อพยพมาจับจองคนแรกก็คือ ครอบครัว ตาพิ และญาติพี่น้อง ต่อมาก็มีชาวบ้านอพยพตามมาเรื่อยๆ จนเป็นชุมชนขนาดใหญ่ 

     ต่อมาจึงได้ตั้งชื่อ คือ บ้านตะโกตาพิ ซึ่งเป็นการให้เกียรติผู้ที่จับจองเป็นคนแรกก็คือ ตาพิ ส่วน ตะโก ก็คือ บริเวณนี้มีต้นตะโกปกคลุมกระจายอยู่ทั่วไป ในปัจจับันนั้นหมู่บ้านตะโกตาพิได้รวบรวมหมู่บ้านต่างๆ ขึ้นเป็น "ตำบลตะโกตาพิ หมู่ 1 " ซึ่งในเขตการปกครองของตำบลตะโกตาพิ มีหมู่บ้านทั้งหมด 11 หมู่บ้าน ตำบลตะโกตาพิ เป็นอีกตำบลใน 16 ตำบลของอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

     ทำเลที่ตั้งตำบล

     ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอประโคนชัย อยู้ห่างจากอำเภอประโคนชัยประมาณ 14 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดบุรีรัมย์ประมาณ 58 กิโลเมตร ตั้งอยู้ที่บ้านตะโกตาพิ หมู่ที่ 1 ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทางจากแยกทางหลวงหมายเลข 24 ไปยังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกตาพิ ประมาณ 1.7 กิโลเมตร

     เนื้อที่

     เนื้อที่ประมาณ 80.05 ตารางกิโลเมตร

     ภูมิประเทศ

     องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกตาพิ พื้นที่ทั่วไปเป็นพื้นที่ราบสูงมีลักษณะลาดต่ำจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออก ระดับความสูงของพื้นที่อยู่ระหว่าง 161-167 มีอาณาเขตการปกครองติดต่อกันดังต่อไปนี้

     ทิศเหนือ        มีอาณาเขตจรดพื้นที่ตำบลโคกตูม  อำเภอประโคนชัย

     ทิศตะวันออก   มีอาณาเขตจรดพื้นที่ตำบลโคกม้า  อำเภอประโคนชัย

     ทิศตะวันตก     มีอาณาเขตจรดพื้นที่ตำบลอีสานเขต อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

     ทิศใต้           มีอาณาเขตจรดพื้นที่ตำบลประทัดบุ อำเภอประโคนชัย

     จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.เต็มทั้ง 11 หมู่บ้าน คือ

     หมู่ที่ 1 บ้านตะโกตาพิ            หมู่ที่ 2 บ้านชุมแสง

     หมู่ที่ 3 บ้านศรีสุข                หมู่ที่ 4 บ้านโคกเห็ด

     หมู่ที่ 5 บ้านบาตร                 หมู่ที่ 6 บ้านชัยพัฒนา

     หมู่ที่ 7 บ้านโคกระชาย           หมู่ที่ 8 บ้านเกษตรสมบูรณ์

     หมู่ที่ 9 บ้านหนองสะเดา         หมู่ที่ 10 บ้านบาตร

     หมู่ที่ 11 บ้านหนองปรง

     ประชากร

     จำนวนประชากรและความหน่าแน่นประชากร จากข้อมูลของสำนักทะเบียนราษฎร์ของอำเภอประโคนชัย(ข้อมูล ณ มกราคม 2562) จำนวนประชากรของตำบลตะโกตาพิ มีจำนวนทั้งสิ้น 7,679 คน จำแนกเป็นชาย 3,826 คน หญิง 3,853 คน มีครัวเรือนทั้งสิ้น 1,808 ครัวเรือนมีความหนาแน่นเฉลี่ย 91 คนต่อตารางกิโลเมตร ซึ่งแสดงเป็นตารางดังนี้

                                               สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
                                               ตรวจสอบประชากรจากทะเบียนบ้าน
                                      ตำบลตะโกตาพิ  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์
หมู่ที่ บ้าน ชาย หญิง รวม จำนวนครัวเรือน รายชื่อกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
1 ตะโกตาพิ 567 575 1,142 323 กำนันสุจิน ทวันเวทย์
2 ชุมแสง 381 377 758 172 นายพรไพร หัดประโคน
3 ศรีสุข 372 385 757 199 นายวรทิศ ดีผิว
4 โคกเห็ด 194 183 377 99 นายสำราญ ก้อนทอง
5 บาตร 339 337 676 164 นายรวน คงประโคน
6 ชัยพัฒนา 188 211 399 191 นายวัด แว็บประโคน
7 โคกกระชาย  452 449 901 197 นายกวน ชะมาประโคน
8 เกษตรสมบูรณ์ 379 354 733 155 นายสุรินทร์ แก้วประโคน
9 หนองสะเดา 260 250 510 143 นายศักดิ์ศิริ บาลโสง
10 บาตร 550 624 1,174 267 นายประสิทธิ์ มั่นคง
11 หนองปรง 165 153 318 72 นายสุพัน  เวย์รัมย์
รวม 3,847 3,898 7,745 1,982
ณ. เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2564

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกตาพิ

ต.ตะโกตาพิ  อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทร : 0 4666 6220

แฟกซ์: 0 4666 6221  Email: takotaphi@hotmail.com  www.takotaphi.go.th