Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ 15

เมื่อวานนี้ 6

สัปดาห์นี้ 21

เดือนนี้ 284

รวมทั้งหมด 21209

Currently are 9 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

สำหรับสมาชิก

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

suksa1

 

อำนาจหน้าที่

        กองการศึกษา  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาให้กับเด็กเยาวชนในเขต ตำบล  นอกจากนั้นยังมีภารกิจในการรักษาและดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม  วัฒนธรรมประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  การจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการให้กับเยาวชน  และงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย  ประกอบด้วย  งานการศึกษาปฐมวัยและอนุบาล  งานส่งเสริมกิจการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  งานส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ  งานธุรการ  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ประกอบด้วยส่วนราชการภายใน  ดังนี้

   งานการศึกษาปฐมวัย 

       มีหน้าที่เกี่ยวกับ
      -งานการควบคุมดูแลและรับผิดชอบในงานการศึกษาปฐมวัยและอนุบาล
      -งานประสานงานการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ  กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
      -งานประชุม  อบรม  สัมมนา  และให้บริการด้านการศึกษา

      -งานบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกตาพิ
      -งานบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาตร หมู่ที่ 5
     -งานประชุม  อบรม  สัมมนา  และให้บริการเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
     -งานดูแลและรักษาความสะอาดบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
     -งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
   งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม 

      มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
     -การส่งเสริมกิจการศาสนา
     -การส่งเสริม  สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น
     -การส่งเสริม  รักษา   และดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม  จารีตประเพณี
     -งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนงานของกองการศึกษารวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
     -งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
งานกีฬาและนันทนาการ 

    มีหน้าที่เกี่ยวกับ
     -การส่งเสริม  สนับสนุน  การกีฬาในเขตตำบล

     -การจัดแข่งขันกีฬาเยาวชน  กีฬาชุมชนในเขตตำบล

     -การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ

     -การจัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็กและเยาวชนในเขตตำบล
     -งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
งานธุรการ 

    มีหน้าที่เกี่ยวกับ
     -งานสารบรรณ
     -งานดูแลรักษา  จัดเตรียมและบริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ์  การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
     -งานสาธารณกุศลของหน่วยงานต่าง ๆ  ที่ขอความร่วมมือ
     - งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนกองการศึกษา  รวมถึงรายงานผลการปฏิบัติงาน
     -งานตรวจสอบแสดงรายงานเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
     -งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ
     -งานจัดทำคำสั่งและประกาศกองการศึกษา
     -งานรับเรื่องราวร้องทุกข์  และร้องเรียน
     -จัดพิมพ์ฎีกาเงินเดือนและค่าใช้จ่ายประจำ  ของกองการศึกษา
     -งานด้านประชาสัมพันธ์  และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
     -งานสวัสดิการต่าง ๆ
     -งานพัสดุและทรัพย์สินของกองการศึกษา
     -งานการเงินและบัญชีของกองการศึกษา
     -งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกตาพิ

ต.ตะโกตาพิ  อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทร : 0 4666 6220

แฟกซ์: 0 4666 6221  Email: takotaphi@hotmail.com  www.takotaphi.go.th